Концепція

У 1990 – 1999 рр. в Україні діяло наймасовіше громадське дитяче об’єднання – Спілка піонерських організацій України, яка в різні роки об’єднувала 25-26 обласних піонерських, дитячих організацій, спілок.

Адаптованою у дитячому середовищі стала програма діяльності СПОУ “ Я – родина – Батьківщина”.

Загальнолюдські цінності, найближчі кожній людині поняття, об’єднали дітей і дорослих у корисних справах.

Запропонований федеральний устрій, різноманітність досвіду діяльності обласних організацій дозволили реорганізувати СПОУ в Федерацію дитячих організацій України, реально підтвердити самостійність обласних громадських дитячих формувань, стабілізувати традиційні для них форми, методи роботи, об’єднатись навколо спільних в реалізації програм, проектів, надати можливість вступу всеукраїнським, регіональним, місцевим громадським дитячим об’єднанням, які не входять до структур обласних дитячих, піонерських організацій, спілок.
Яким є дитяче громадське об’єднання ФДО України, аспекти, характеристики його діяльності?

На початку 90-х років, відмовившись від монополії у дитячому громадському русі України, СПОУ – попередниця ФДО України, утворила реалію існування масової Всеукраїнської дитячої організації, створення великої кількості дитячих громадських формувань, відродження скаутського руху.

 

 

Історія має складові успіху і поразок, та головним результатом є збереження масової дитячої організації, різноманітної, різнорівневої, відкритої для всіх дітей і дорослих, з власними кадрами, власною базою. Запорукою існування повноцінних громадських дитячих організацій є державна підтримка. У 90-х роках ХХ століття, відмовившись від монополії на діяльність громадських об’єднань, у тому числі і дитячих, Українська держава створила умови розвитку демократичних перетворень у громадському житті, наприкінці 90-х значно погіршила підтримку їх існування, тим самим почала втрачати один з найважливіших інститутів виконання своїх виховних функцій.

Завданням соціальних інститутів різного цілеспрямування є виховання, формування позитивного соціального досвіду юного громадянина. Як свідчить світовий досвід, саме з цією задачею найефективніше справляються дитячі громадські формування. На сучасному етапі розвитку ФДО України вбачає актуальним визначення принципових напрямків своєї діяльності, що дозволяють будувати взаємовідносини з державою, громадськістю по-новому, обираючи за головне формування власних, спільних програм, проектів, що передбачають перш за все соціально-педагогічні функції, що спрогнозують та забезпечать подальший розвиток суспільства.

Сучасність проблематики дитячого об’єднання проявляється в соціальному, психологічному та педагогічному аспектах.

Соціальний аспект

Потреба сучасного суспільства організаційно сформувати соціальну активність підростаючого покоління, залучити його, використовуючи різноманітні форми громадських об’єднань, в оволодіння соціальними ролями та положеннями, не тільки для збагачення досвідом взаємодії з людьми, але і реалізації можливостей лідерського, творчого потенціалу дітей. Суспільство зацікавлене у захисті прав та інтересів дітей, забезпеченні їх реалізації через програми дитячих громадських організацій.

Психологічний аспект

Сучасна дитяча громадська організація стала своєрідним шляхом пошуку дитиною своєї ідентичності, своїх переживань, пошуків себе серед однолітків, спільноцтва, довіри у соціальних відносинах. Особиста зацікавленість дитини вільна від диктату, вибір дитиною способів виконання своїх обов’язків перед друзями, організацією, суспільством.

Педагогічний аспект

Дитяче громадське об’єднання по своїй суті є організованою системою виховного впливу однолітків один на одного. Виховання дитини здійснюється колективним суб’єктом – первинним громадським дитячим колективом. Дитяча організація є посередником між світом дитинства та світом дорослих, створює умови для гармонізації досвіду особистих і колективних відносин.

Найголовніша ознака дитячої громадської структури ФДО України – самоврядування, яке сприяє розвитку демократичної культури, формує навики громадського спілкування та діяльності, сприяє вихованню громадянських, патріотичних якостей дитини, відчуття причетності до людських проблем. Дорослі, які є членами дитячих громадських організацій, доповнюють зміст їх діяльності суспільним, громадським, виховним змістом, звучанням. На рівних, партнерських засадах вони допомагають дітям оволодіти соціальним досвідом, навчитись обирати адекватні засоби взаємодії зі світом, формувати систему світогляду, вибору цінних життєвих орієнтацій.

Діти і дорослі знаходяться поряд, беруть на себе відповідальність за спільну справу, спілкуючись, допомагають один одному знаходити шлях до цікавого і корисного. Дорослі передають в ігровій формі свій досвід, свої вміння дітям, тим самим створюють цікаву систему подачі додаткових до шкільних знань, навиків орієнтації у життєвому просторі.

Починаючи свій розвиток у громадському дитячому русі, ФДО України визначає сучасне розуміння піонерства, як значної частини дитячого громадського руху в Україні.
Зазначимо, що мова йде про піонерську ідею, закладену СПОУ.
Піонерство – це ідеологія дитячої організації, ідеологія добрих і корисних справ, особистої першості дитини, корисність людям, державі.
Піонерство – це система ритуалів, символів (лінійка, збір, галстук, значок, прапор, вимпел організації).
Піонерство – це об’єднання дітей і дорослих без соціальних, національних, регіональних цензів.
Піонерство (для необізнаних у сучасному дитячому русі або ж політизованих кіл) – це стереотип дитячої політичної організації в структурі ідеологічного виховання колишнього СРСР.
Дитячі громадські організації, що стали спадкоємцями піонерських організацій, обрали для себе шлях оновлення, відмовились від диктатури дорослих, від однакових поглядів та думок, від обговорення у різних формах своїх товаришів, їх вчинків. Дитячі організації перестали бути організаціями управління дітьми, перетворились в об’єднання рівних, зацікавлених у корисних для себе та оточуючих справах, залишили традиції турботи про молодших та людей, які потребують допомоги, милосердя. Гра, змагання, романтика притаманні дитячим громадським осередкам сьогодні. Вважаємо, не можливо класифікувати справи організацій-членів ФДО України на піонерські та “непіонерські”.

Ідеологія дитячого об’єднання ФДО України базується на загальнолюдських цінностях, орієнтирах честі, добра, справедливості. ЇЇ політика передбачає захист прав та інтересів дітей у державі, створення умов для їх творчого зростання, орієнтації у реальному життєвому просторі.

Тож об’єднання піонерських та дитячих громадських спілок, організацій у ФДО України – безконфліктне.

Різнокольорова парасолька об’єднала дитячі формування, вхід до яких відкрито для всіх дітей України без будь-яких цензів та заборон.

ФДО України – можливість об’єднання на рівних засадах найрізноманітніших за структурами, програмами, принципами управління, членським устроєм самостійних місцевих, всеукраїнських дитячих громадських структур, діяльність яких не суперечить діючому законодавству. Об’єднання на основі програмної діяльності, побудованої на принципах загальнолюдських цінностей, додатної “Я-концепції”, участі у виховному процесі юних громадян України.

 

Можливість об’єднання в лавах ФДО України різноманітних громадських дитячих організацій підтверджує ефективний шлях оновлення змісту діяльності організацій з врахуванням їх досвіду, традицій, місцевих реалій та створення програм, проектів, що об’єднують всі чи деякі організації.

Метою діяльності ФДО України вбачається:

  • організація пізнавальної, практичної, розвиваючої, соціально-громадської діяльності дитини у вільний від навчання та побутово-виховного родинного часу;
  • участь дитячого громадського об’єднання у виховному процесі здорової, всебічно розвинутої особистості дитини;
  • захист прав та інтересів членів ФДО України в державі;
  • представницька функція в Україні, ініціювання на державному рівні прийняття законодавчих, виконавчих актів з проблем дитинства, виховання;
  • створення системи науково-методичного забезпечення розвитку дитячого громадського руху в Україні;
    формування кадрового інституту громадського дитячого об’єднання, створення кадрово-методичних
  • ресурс-центрів дитячого громадського руху;
  • створення індустрії дитячого громадського об’єднання (освітні заклади, таборування, туризм, видавництво, виробництво символіки, атрибутики, нерухомість, транспорт, концертна діяльність тощо);

Міжнародна діяльність

Що є запорукою успіху діяльності дитячого громадського об’єднання сьогодні? По-перше, дорослі, які, розуміючи проблеми дітей, створюють громадські дитячі колективи, працюють з ними; по-друге, наявність соціально значимих програм, проектів, виховання підростаючого покоління через гру, конкурсність, формування громадського дитячого самоврядування, створення умов розвитку дитячих здібностей, надання додаткових знань, умінь; по-третє, державна підтримка діяльності дитячої громадської спільноти; по-четверте, дозвіл батьків на участь їх дітей у діяльності громадського дитячого гурту; по-п’яте, науково-педагогічне, методичне забезпечення; по-шосте, власна база діяльності, економічне забезпечення; по-сьоме, власні, співзасновані засоби масової інформації.

Орієнтири розвитку ФДО України

Організаційна структура

об’єднання самостійних місцевих громадських дитячих організацій, спілок, інших формувань з метою спільної програмної діяльності, вирішення питань розвитку дитячого громадського руху, захисту інтересів дитячих громадських об’єднань, посилення пріоритетності місцевих дитячих організацій, спілок.

Національна рада дитячих організацій України і місцеві дитячі громадські формування–члени ФДО України діють на принципах партнерства за спільними програмами, проектами;
представляють інтереси ФДО України відповідно на всеукраїнському та місцевих рівнях;
всі члени ФДО України мають рівні організаційні можливості.

Зміст програмної діяльності

виховний, розвиваючий аспект всіх програмних заходів;
створення умов для отримання додаткових інформаційних, наукових, практичних, громадянських знань дітьми, що є членами організацій ФДО України;
залучення до програмних заходів ФДО України дітей різноманітних соціальних, національних прошарків населення України;
розвиток дитячого самоврядування як уроків громадської свідомості, соціально-громадської активності, культури спілкування, формування сучасних молодих лідерів;
пріоритетність ігрових форм роботи з дітьми;
визнання та використання досвіду, традицій, особливостей діяльності місцевих, всеукраїнських, міжнародних дитячих громадських формувань, створення всеукраїнських, регіональних програм, проектів, участь в міжнародних;
використання принципів колективної творчої діяльності;
розробка власних, спільних з зацікавленими державними, громадськими структурами довгострокових соціально, педагогічно цінних програм, проектів, які не дублюють діяльність державних, громадських інститутів.

Науково-методична база

створення власного науково-методичного центру шляхом залучення фахівців з місцевих дитячих громадських формувань, існуючих педагогічних, методичних центрів, відділень;
підготовка на існуючій базі організаторів, методистів, науковців, використовуючи спільні програми підготовки кадрів з провідними науково-педагогічними інститутами в Україні та за її межами;
проведення практичних, наукових конференцій, семінарів для організаторів дитячих громадських колективів;
випуск циклу методичних збірників, довідників, дайджестів з питань діяльності дитячих громадських об’єднань;
проведення конкурсів проектів діяльності громадських дитячих об’єднань.

Кадрове забезпечення

формування власної кадрової основи шляхом залучення до діяльності дитячих організацій педагогів, батьків, творчої інтелігенції, надання максимальної інформації про діяльність сучасної дитячої організації;
ініціювання відродження руху педагогічних загонів вищих, спеціальних педагогічних учбових закладів, подальше використання досвіду загонівців як організаторів дитячого руху;
залучення до діяльності місцевих дитячих організацій студентів, що працювали у Дитячому центрі “Молода гвардія” на посаді педагогів-організаторів;
впровадження постійно діючого семінару-тренінгу організаторів дитячих громадських формувань;
залучення до реалізації програм ФДО України фахівців різних галузей виховання.

Економічне забезпечення

створення, співзаснування прибуткових підприємств;
залучення джерел фінансування організацій, установ, підприємств – співзасновників програм, проектів;
добровільні внески, відрахування, спонсорська допомога установ, організацій;
цільові батьківські внески на проведення програмних заходів;
винаходження можливості фінансування через цільові проекти, програми українських, міжнародних структур;
членські внески.

Інформація, пропаганда

випуск інформаційно-методичного бюлетеня НР ДОУ „Лелеченя”;
співпраця з радіопередачами, студіями Національної радіомовної компанії України;
співпраця з редакціями Національного телебачення, телеканалами з метою створення спільних програм для дітей;
подача інформаційних матеріалів до засобів масової інформації, що діють згідно чинного законодавства;
випуск рекламно-інформаційних листівок, проспектів, плакатів;
створення електронних засобів інформації ФДОУ.

Міжнародна діяльність

співпраця з дитячими громадськими організаціями, рухами інших країн;
діяльність у Міжнародній спілці дитячих громадських об’єднань СПО-ФДО;
використання можливостей вступу до міжнародних спілок, об’єднань, що займаються дитячими проблемами;
проведення в Україні міжнародних дитячих заходів;
участь у реалізації міжнародних програм, проектів з проблем дитинства.
Співпраця з державними установами, громадськістю України

пріоритетною вважаємо співпрацю з освітянськими закладами, установами, Міністерством освіти і науки України, Академією педагогічних наук України;
створення та реалізація спільних програм, проектів із зацікавленими у вирішенні проблем виховання підростаючого покоління міністерствами, державними комітетами та їх підрозділами;
участь у роботі державно-громадських рад, центрів, комітетів;
спільні програми, проекти з громадськими формуваннями України.

Федерація дитячих організацій України